Quy chế đào tạo tiến sĩ được “siết chặt” theo chuẩn quốc tế