Quốc hội vừa thông qua phân bổ ngân sách năm 2018

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2018. Ảnh: QH
Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2018. Ảnh: QH