Quốc hội thảo luận dự án Luật Đầu tư sửa đổi để cải thiện môi trường đầu tư

Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư sửa đổi. Ảnh: Quốc hội
Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư sửa đổi. Ảnh: Quốc hội
Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư sửa đổi. Ảnh: Quốc hội
Lên top