Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách Đại biểu ông Phạm Phú Quốc bằng phiếu kín

Lên top