Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý nợ công

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quản lý nợ công. Ảnh: QH
Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quản lý nợ công. Ảnh: QH