Quảng Trị: Thiếu gỗ làm nhà, 4 hộ dân vào rừng đốn hạ gỗ trái phép