Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Sửa sang tàu thuyền chuyển sang đánh bắt cá tầng nổi