Quảng Trị: Sửa sang tàu thuyền chuyển sang đánh bắt cá tầng nổi