Quảng Trị: Rằm tháng Giêng, về miền biển xem cầu mùa và đánh vật