Quảng Trị: Nước ngập đến cổ, một số nhà dân đã được sơ tán