Quảng Trị: Kỷ luật nhiều cán bộ, công chức góp phần “nghèo bền vững” ở xã Húc