Quảng Trị: HĐND tỉnh không tán thành đề án tăng học phí năm học 2016-2017