Quảng Trị: Đàn trâu hoang tấn công người, phải thuê thợ săn đặt bẫy