Quảng Trị: Bếp lửa vùng lũ tắt ngúm, Hội Phụ nữ nấu cơm tiếp tế cho người dân