Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Ninh bắt đầu hợp nhất các ban Đảng với chính quyền cấp huyện