Quảng Nam: Yêu cầu giải trình mở lối phân cách trước cây xăng, không mở trước trường học