Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam xin giữ lại một phần nguồn thu nội địa phát sinh