Quảng Nam: Xếp hàng từ sáng sớm đến chiều xin lộc tại chùa Ông