Quảng Nam: Vướng kiện tụng, chưa thanh thải vật liệu thi công cầu Cửa Đại