Quảng Nam: Sà lan nặng 400 tấn đứt neo, trôi tự do trên sông Tam Kỳ