Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Người dân bắt hải cẩu tại biển Tam Thanh