Quảng Nam: Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Ông Lê Phước Hoài Bảo.
Ông Lê Phước Hoài Bảo.
Ông Lê Phước Hoài Bảo.