Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Quảng Nam: Không cấp phép mới khai thác cát, sỏi trên sông Vu Gia - Thu Bồn