Quảng Nam” Hỗ trợ 271 tỷ đồng xây nhà cho người có công cách mạng