Quảng Nam: Điều động xe chữa cháy về bến thuyền du lịch Cửa Đại