Quảng Nam: Cấp 25 tỷ đồng cho Hội An kè bờ, tạo bãi bảo vệ bờ biển Cửa Đại