Quảng Nam báo cáo Thủ tướng về sự cố xảy ra tại thủy điện sông Bung 2