Quảng Bình: Xét nghiệm các mẫu cá lưu giữ tại các kho đông lạnh