Quảng Bình: Khuyến khích tiếp tục triển khai VNEN trên cơ sở tự nguyện