Quảng Bình: Khoảng 2.100 hộ chưa được cấp điện do hậu quả mưa bão