Quảng Bình: Hàng chục ngàn lượt người đến núi Thần Đinh vãn cảnh đầu năm