Quảng Bình: Chỉ đạo kiểm tra chất lượng gạo cứu trợ người dân