Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính