Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án TƯ 7 về công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính