Phong trào thi đua phải thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho đất nước, xã hội, con người

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Lên top