Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ vi phạm của Chủ tịch huyện Đông Anh