Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đông Giang
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đông Giang
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đông Giang
Lên top