Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng:

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW và sơ kết 3
năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 9.7. Ảnh: Lê Sơn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 9.7. Ảnh: Lê Sơn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 9.7. Ảnh: Lê Sơn
Lên top