Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh nội sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TS Nguyễn Hùng Vĩ - nhà nghiên cứu văn hoá, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS Nguyễn Hùng Vĩ - nhà nghiên cứu văn hoá, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS Nguyễn Hùng Vĩ - nhà nghiên cứu văn hoá, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Lên top