Phát huy giá trị di sản trở thành thế mạnh trường tồn cùng non sông, gấm vóc

Chương trình nghệ thuật long trọng trong buổi lễ.
Chương trình nghệ thuật long trọng trong buổi lễ.