Phát hiện 56 xe biển xanh, biển đỏ vi phạm qua hệ thống camera