Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 2018:

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

Tranh minh họa của ĐAN
Tranh minh họa của ĐAN
Tranh minh họa của ĐAN