Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 2018:

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

Tranh minh họa của ĐAN
Tranh minh họa của ĐAN