Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Phải tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh