ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

Phải ngăn chặn tình trạng “dàn xếp” trong đấu giá tài sản