Phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm