PGS-TS Nguyễn Kim Sơn được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GDĐT

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Lên top