Bộ Công thương công bố kết quả kiểm tra Vinachem:

Ông Vũ Đình Duy vắng 8/17 cuộc họp của Tập đoàn