Ông Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Ai Cập

Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Ai Cập và Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập.
Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Ai Cập và Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập.
Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Ai Cập và Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập.
Lên top