Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử để bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử để bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử để bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Lên top