Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.
Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.
Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.
Lên top