Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Nguyễn Sự đã đúng về định hướng ngành du lịch Hội An