“Ông” điện “đau đầu” vì Thiên Lôi liên tục “hạ” trạm biến thế